ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุนันทา ทรงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกุลวดี อนันตโสภณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกานต์สินี คำแข็งขวา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางประภาภรณ์ อนันตโสภณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายธนกฤต อุทุมพิรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรัชนี พูลทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3