ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุนันทา ทรงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลักษณา ยุทธรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางกุลวดี อนันตโสภณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกานต์สินี คำแข็งขวา
ครู คศ.2

นางประภาถรณ์ อนันตโสภณ
ครู คศ.3

นางชวพร ทับศรี
ครู คศ.3

Miss Chou Fei Yan
ครูอาสาสมัครภาษาจีน