ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุนันทา ทรงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกุลวดี อนันตโสภณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกานต์สินี คำแข็งขวา
ครู คศ.2

นางประภาภรณ์ อนันตโสภณ
ครู คศ.3

นายธนกฤต อุทุมพิรัตน์
ครู คศ.3