ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุนันทา ทรงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลักษณา ยุทธรัตน์
ครู คศ.3

นางกุลวดี อนันตโสภณ
ครู คศ.3

นางสาวกานต์สินี คำแข็งขวา
ครู คศ.2

นางประภาถรณ์ อนันตโสภณ
ครู คศ.3

นางชวพร ทับศรี
ครู คศ.3

Miss Chou Fei Yan
ครูอาสาสมัครภาษาจีน