ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชวนชม คนขยัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอุรา แก้ววันนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายรุ่ง งามวงศ์
ครู คศ.2

นางเกศินี วงษ์อุบล
ครู คศ.3