ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชวนชม คนขยัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรุ่ง งามวงศ์
ครู คศ.2