ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชวนชม คนขยัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนพดล สุทธิอาจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1