ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเอื้อมพร เตมายัง
ครู คศ.3

นายทินกร มหาพรม
ครูอัตราจ้าง