ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธรรมนูญ พูลศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางมยุรา จันทร์ประทัศน์
ครู คศ.3