ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิศรุต สมบัติกำไร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ