ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวราวรรณ แก้วสามสี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจรัสพร นาวานภากุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางภัคจิรา ศิริรักษ์
ครู คศ.3

นางสุภาพร เพ็งวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุดารัตน์ ไสยเลิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0