ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจรัสพร นาวานภากุล
ครู คศ.3

นางภัคจิรา ศิริรักษ์
ครู คศ.3

นางสุภาพร เพ็งวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2