ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประจวบ พุกาธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจารุวัติ บรรเลงรมย์
ครู คศ.3

นางจรัสพร นาวานภากุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางภัคจิรา ศิริรักษ์
ครู คศ.3

นางสุภาพร เพ็งวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2