ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมังกร แก้วโก่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุรีย์พร สารีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเกวลิน มาสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวขวัญชนก ธีระสาร
ครู คศ.1

นางจารุดา หลักคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธนวรรณ พิเดช
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4