ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพวงแก้ว โคตรมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางช่อผกา หมวดใหม่
ครู คศ.3

นางสุรีย์พร สารีแก้ว
ครู คศ.3

นายมังกร แก้วโก่
ครู คศ.2

นางสาวขวัญชนก ธีระสาร
ครู คศ.1