ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่

นายแปลง พรหมถาวร
นักการภารโรง

นางประภาพรรณ น้อยนรินทร์
ครูธุรการ