ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางถนอมจิตร พิมพ์จำปา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จ.ส.อ.นาวา เพ็งวงษ์
ครู คศ.3

นางพิสมัย พูลศิริ
ครู คศ.3

นางทัศนีกร กาหลง
ครู คศ.2