ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จ.ส.อ.นาวา เพ็งวงษ์
ครู คศ.3

นางพิสมัย พูลศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางทัศนีกร กาหลง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1