ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จ.ส.อ.นาวา เพ็งวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทัศนีกร กาหลง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเจนจิรา สิทธิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1