ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรียม ผ่องญาติ
ครู คศ.3

นางปราณี กองเกิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุรีย์พร ชัยกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพรพิมล นามพรมมา
ครู คศ.1