ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิน ศรีอาจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักรศิลปาคาร (ผู้ประสานงาน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ ขาวแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต ตุงคะสมิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุก คำกันยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ สรรพการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพสิษฐ์ จรูณพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ตุลาคม 2557