ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลครูและนักเรียน
ข้อมูลครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รวมจำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

68

73

141

3

มัธยมศึกษาปีที่ 2

79

60

139

3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

36

43

79

3

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

183

176

359

9

มัธยมศึกษาปีที่ 4

27

33

60

2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

25

29

54

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

19

21

40

2

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

71

83

154

6

รวม

255

259

513

15

 ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2559 (ระบบงาน E-MIS) 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียด

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง


รวม

ผู้อำนวยการ

1

-

1

ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

1

-

1

ชำนาญการพิเศษ

ครูปฏิบัติการสอน

5

17

22

ชำนาญการพิเศษ

ครูปฏิบัติการสอน

3

3

6

ชำนาญการ

ครูอัตราจ้าง

1

2

3

ภาษาจีน,นาฏศิลป์

ดนตรี

พนักงานราชการ

-

1

1

งานธุรการ

ครูพี่เลี้ยง

1

-

1

ลูกจ้างประจำ

1

-

1

ลูกจ้างชั่วคราว

2

-

2

รวม

16

25

41