ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลครูและนักเรียน
ข้อมูลครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รวมจำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

39

57

96

3

มัธยมศึกษาปีที่ 2

57

59

116

3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

51

55

106

3

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

147

171

318

9

มัธยมศึกษาปีที่ 4

14

20

34

1

มัธยมศึกษาปีที่ 5

21

30

51

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

15

29

44

1

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

50

79

129

4

รวม

197

250

447

13

 ข้อมูล  ณ  วันที่  18  กรกฏาคม  2563 (ระบบงาน E-MIS) 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียด

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

 

รวม

ผู้อำนวยการ

1

-

1

ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

1

-

1

ชำนาญการพิเศษ

ครูปฏิบัติการสอน

4

10

14

ชำนาญการพิเศษ

ครูปฏิบัติการสอน

-

4

4

ชำนาญการ

ครูปฏิบัติการสอน
1
3
4
ไม่มีวิทยะฐานะ
ครูปฏิบัติการสอน
2 2 4 ครูผู้ช่วย

ครูอัตราจ้าง

1

-

1

ดนตรี

พนักงานราชการ

-

1

1

งานธุรการ

ครูพี่เลี้ยง

-

1

1

 

ลูกจ้างประจำ

1

-

1

 

ลูกจ้างชั่วคราว

2

-

2

 

รวม

13

21

34