ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
การศึกษาภาคบังคับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6     แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6     แผนการเรียน ทั่วไป