ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชสามพร้าววิทยา

 

สามพร้าววิทย์ จิตมั่น หมั่นศึกษา     การกีฬายิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรี วิชาการเลิศล้ำนำชีวี  คุณธรรม ความดี มีชั่วกาล

ระเบียบวินัยเรายึดมั่น หมั่นฝึกฝน  สัมผัสชุมชนดัวยรักสมัครสมาน  ล้วนไมตรีมิ่งมิตรจิตชื่นบาน

สุขสราญฟู่เฟื่องเลืองลือไกล              

­เหลืองแดง โดดเด่นเป็นสง่า  พวกเรามารวมกันสร้างสรรค์ให้ นามระบือก้องหล้าฟ้าเมืองไทย

ฝากเอาไว้ในแดนดินถิ่นแดนทอง

          รวงข้าวพร้าว สามต้นชนทั้งหลาย สื่อรวมใจสูงล้นชนทั่งพ้อง   มาเถิดมาฝ่าฟันมั่นครรลอง

เถิดพี่น้องสามพร้าววิทยา

                              (ซ้ำ ­)

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.89 MB