ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

     ๑. ส่งเสริมสนับสนุนเทคนิคการเรียนการสอนให้หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน

     ๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นจิตสาธารณะและภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต

     ๓. ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

     ๔.  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ๕.  ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

     ๖.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

     ๗. พัฒนาสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

     ๘.  ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เสมอภาคและทั่วถึง

     ๙. ส่งเสริม  พัฒนา  ระบบนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

     ๑๐. ส่งเสริม  พัฒนา  การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล

     ๑๑.  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวสู่อาเซียน

     ๑๒. สถานศึกษาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

     ๑๓. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 เป้าหมาย

     ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อให้มีคุณภาพทัดเทียมกับประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล

     ๒.  นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะและมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต

     ๓.  นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

     ๔.  นักเรียนได้รับการส่งเสริม  พัฒนา  การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล

     ๕.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

     ๖.  พัฒนาสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     ๗.  บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง

     ๘.  สภาพแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

     ๙.  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  เพียงพอและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนจัดการเรียนและการบริหารจัดการ

     ๑๐.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา