ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนสามพร้าววิทยา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  พัฒนาสถานศกึษาให้เข้มแข็ง  โดยชุมชนมีส่วนร่วม  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  เทียบเคียงมาตรฐานสากลภายในปี ๒๕๕๘