ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
  สัญลักษณ์  
ชื่อย่อ “ ส.ว. “
สีประจำโรงเรียน “ เหลือง- แดง “
สัญลักษณ์ รูปพุ่มข้าวบิน มีเสมาธรรมจักรส่องแสงเป็นแฉก
          ภายในมีต้นมะพร้าว 3 ต้น ส่องแสงเป็นประกาย และมีรวงข้าวอยู่บริเวณโดยรอบ ซึ่งมีความหมายดังนี้
          เสมาธรรมจักร หมายถึง การศึกษาซึ่งให้ความเสมอภาคแก่ทุกคน
          ต้นมะพร้าว 3 ต้นมีประกายแสง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นในทุกๆด้าน
          รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ในด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของท้องถิ่น
ปรัชญา ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย
คติพจน์ ทน.โต เสฏโฐ มน.ส เสส.  แปลว่า ชีวิตประเสริฐเกิดจากการศึกษา