ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสามพร้าววิทยา
           โรงเรียนสามพร้าววิทยา ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2534 ตั้งอยู่ที่ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 9 กิโลเมตร
ประวัติการก่อตั้ง
          ปี พ.ศ. 2533 เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านสามพร้าวสำหรับการจัดการเรียนการสอนและมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 46 คน ในปี พ.ศ.2534 คณะกรรมการสภาตำบลสามพร้าวยินยอมให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 96 ไร่ สำหรับจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย   ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนสามพร้าววิทยา ”
           การก่อตั้งเริ่มแรกนั้น ได้รับการสนับสนุนจากสภาตำบลสามพร้าวและประชาชนตำบลสามพร้าว โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารและหน่วยงาน ร.พ.ช. ของจังหวัดอุดรธานี ชึ่งได้ร่วมกัน พัฒนาพื้นที่และสนับสนุนสื่ออุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          โรงเรียนเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกตามประกาศของกรมสามัญศึกษา และเปิดทำการสอนอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 มีห้องเรียน 3 ห้อง นักเรียน 136 คน ครู- อาจารย์ 3 คน ได้แก่ นายพิณ ศรีอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร และมาช่วยราชการอีก3 คน
          ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งนายสุจินต์ ขาวแก้ว เป็นครูใหญ่โรงเรียน-สามพร้าววิทยาและเป็นผู้อำนวยการคนแรก
          ปัจจุบันมีนายสุพจน์  สรรพการ   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีห้องเรียน 17 ห้อง นักเรียน  532  คน
 

 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.61 KB